بیرجند
در هر 3 روز یک واحد صنعتی به علت عدم رعایت موارد ایمنی طعمه حریق میگردد، آیا برای مقابله با حریق اقدامی انجام داده اید؟

  
نوع دسته بندی:
            یافته ها : 339

نمایش   10   |   20   |   50   |   100   |   200   |   500    در هر صفحه

Power by : RAAKCMS